Dôležité

 1. k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo
 2. Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
 3. všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou
 4. získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali
 5. môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne
 6. Úvodné ustanovenia
 7. Prevádzkovateľom internetovej stránky povolenky.srzsered.sk a zároveň subjektom, ktorý sám určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov je

Mestská organizácia SRZ Sereď

Čepenská 2533/26

926 01 Sereď,  SR

IČO:  36087793

DIČ:  2021481902

(ďalej len ako „prevádzkovateľ“)

 1. Osobnými údajmi, ktoré prevádzkovateľ spracúva na nižšie uvedené účely sú meno, priezvisko, titul, fakturačná adresa, doručovacia adresa, dátum narodenia, telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikácie so zákazníkom, doručenia tovaru), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikácie so zákazníkom), cookies, IP adresa.
 2. Prevádzkovateľ týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv zákazníka súvisiacich so spracovaním jeho Osobných údajov.
 3. Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:

* Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov;

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „Nariadenie“);

 1. Zákazník je fyzickou osobou, ktorá prevádzkovateľovi uhrádza poplatok za vydanie povolenky, resp. povolenia na rybolov oprávňujúceho na rybolov na rybárskych revíroch v obhospodarovaní SRZ MsO Sereď v rozsahu, spôsobom a pre osobu, ako je uvedené na konkrétnej zákazníkom vybranej povolenke (ďalej len „povolenka“) a zároveň osobou, ktorej sa doručuje vybraná povolenka ako potvrdenie o úhrade poplatku a o samotnom povolení rybolovu.
 2. Prevádzkovateľ je občianske združenie, ktoré prevádzkuje tento internetový portál za účelom umožnenia online platby, resp. platby nadiaľku, za povolenku pre zákazníkov (ako členov prevádzkovateľa, resp. záujemcov o zaplatenie povolenky nadiaľku/online) ako aj doručenie povolenky poštou, kuriérom alebo osobné vyzdvihnutie povolenky podľa vôle zákazníka.

V súvislosti s vyššie uvedeným dochádza k spracúvaniu Osobných údajov:

* v rozsahu v akom boli poskytnuté v súvislosti s objednávkou tovaru Prevádzkovateľa

* na účely uvedené nižšie v čl. II.

 1. Právny základ, účely a doby spracúvania Osobných údajov

 Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je:

 1. Plnenie Vašej požiadavky na úhradu online a doručenie povolenky nadiaľku a plnenie Vašich práv a povinností ako člena prevádzkovateľa resp. členstva v rámci SRZ:
 • účel: zaslanie potvrdenia objednávky, zaslanie potvrdenia o platbe za, kontaktovanie zákazníka, vedenie databáz zákazníkov, doručenie povolenky, riešenie prípadnej reklamácie ne/doručenia, dodanie výhry v prípade vyhlásenej propagačnej/marketingovej súťaže.
 • doba spracúvania: počas členstva u prevádzkovateľa, resp. v rámci SRZ.
 1. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:
 • účel: informovanie o prívách a povinnostiach členov, o plánovaných súťažiach/akciách , riadenie komunikácie, , riadenie činností združenia podľa preferencií jeho členov/zákazníkov, účinná obhajoba prevádzkovateľa v prípade sporu/správneho alebo súdneho konania.
 • doba spracúvania: tak dlho, ako je nutné na naplnenie jednotlivých účelov spracúvania (min. však 3 roky odo dňa ukončenia členstva u prevádzkovateľa resp. v rámci SRZ).
 1. Plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa:
 • účel: dodržanie právneho záväzku (najmä účtovného, daňového a archivačného, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom, a pod.), plnenie povinností v súvislosti s uplatnením práv z chybného plnenia, poskytnutia súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdu
 • doba spracúvania: tak dlho, ako je nutné na naplnenie jednotlivých účelov spracúvania (napr. uchovanie daňového dokladu po dobu 10 rokov od jeho vydania)

– cookies: krátke textové súbory generované webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača. Rozlišujú sa dva typy. V prvom rade sú to cookies potrebné na zabezpečenie fungovania a analýzu webu (uskutočnenie prenosu elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, s použitím týchto cookies nemožno vysloviť nesúhlas). Ďalej ide o cookies, ktoré hodnotia niektoré osobné aspekty vzťahujúce sa ku konkrétnej fyzickej osobe. S použitím druhého typu cookies musí Zákazník vysloviť súhlas. Doba spracovania je v tomto prípade 3 roky. Pre účely re-marketingu sú odovzdávané cookies iným spracovateľom iba v prípade, že u nich bol udelený súhlas na tento účel, a to s expiračnou dobou maximálne 540 dní. Ak dôjde k odvolaniu súhlasu s reklamnými cookies, nie je technicky možné už raz odovzdanú cookies u prevádzkovateľa ihneď odstrániť. K odstráneniu cookies dôjde u prevádzkovateľa automaticky po uplynutí expiračnej doby. Okamžitým riešením pre zamedzenie re-marketingových aktivít prevádzkovateľom je zmazanie cookies z prehliadača. Návod na úpravu nastavení pre cookies a postupy na ich vymazanie v najčastejšie používaných internetových prehliadačov nájdete na nasledujúcich stránkach:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&hlrm=en

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 

III. Ochrana osobných údajov a informácie o spracovaní

 1. Pokiaľ zákazník neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné uhradiť povolenku online/nadiaľku ani doručiť ju zákazníkovi nadiaľku. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre plnenie požiadavky zákazníka prevádzkovateľom.
 2. Po uplynutí lehôt uvedených v článku II. prevádzkovateľ osobné údaje vymaže alebo anonymizuje.
 3. Zákazník je povinný prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých osobných údajov je zodpovedný zákazník. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.
 4. Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k zneužitiu, strate či inému neoprávnenému spracovaniu Vašich osobných údajov.
 5. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje pre vlastné potreby a plnenie si zmluvných a zákonných povinností. Okrem toho Vaše bežné osobné údaje môžu byť v prípade potreby poskytované sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje podľa pokynov a v mene prevádzkovateľa a ktorí poskytujú primerané záruky na zaistenie bezpečnosti osobných údajov, pričom bude zachovaná integrita a minimalizácia Vašich osobných údajov. Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje zákazníka tretím osobám, a to za nasledujúcimi účelmi: dokončenie objednávkového procesu, doručenie povolenky (Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, Slovenská pošta), zasielanie oznámení, hodnotenie spokojnosti zákazníka. Zároveň má prevádzkovateľ zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií (napr. orgány činné v trestnom konaní, súdy), ak to vyplýva z osobitných predpisov.
 6. Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.
 7. Prevádzkovateľ neprenáša Vaše osobné údaje do tretích krajín (mimo EÚ) ani do medzinárodných organizácií.
 8. Práva Zákazníka súvisiace so spracúvaním osobných údajov
 9. Práva Zákazníka v súvislosti s ochranou osobných údajov:
  1. požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho Osobným údajom;
  2. na opravu poskytnutých Osobných údajov;
  3. na vymazanie poskytnutých Osobných údajov;
  4. na obmedzenie spracovania Osobných údajov;
  5. podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov;
  6. právo na prenos osobných údajov na iného správcu;
  7. právo namietať proti spracovaniu osobných údajov;
  8. právo na odvolanie súhlasu.
 10. Zákazník môže svoje práva podľa ods. 1 tohto článku uplatniť prostredníctvom odkazu uvedeného v pätičke e-mailu zaslaného zo strany Prevádzkovateľa alebo žiadosti na adrese povolenky@srzsered.sk.
 11. Zákazník môže svoje práva podľa ods. 1 tohto článku uplatniť prostredníctvom odkazu uvedeného v pätičke e-mailu zaslaného zo strany Prevádzkovateľa alebo žiadosti na adrese povolenky@srzsered.sk.
 12. V prípade, že by sa Zákazník domnieval, že Prevádzkovateľ vykonáva spracovanie jeho Osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
  1. požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie, a to e-mailom na adresu: povolenky@srzsered.sk
  2. namietať proti spracovaniu a požadovať e-mailom zaslaným na adresu povolenky@srzsered.sk aby Prevádzkovateľ zabezpečil odstránenie takto vzniknutého stavu (napr. blokovaním, vykonaním opravy, doplnením alebo likvidáciou Osobných údajov). Prevádzkovateľ o námietke bezodkladne rozhodne a informuje Zákazníka. Ak nevyhovie Prevádzkovateľ námietke, má Zákazník právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie Zákazníka obrátiť sa so svojím podnetom priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.
 13. Ak uplatní Zákazník právo podľa tohto článku, je Prevádzkovateľ povinný odpovedať do 30 dní od prijatia žiadosti Prevádzkovateľom.
 14. Prijatie žiadosti o uplatnení práva z článku IV., Bodu 1 a) a f) je možné iba prostredníctvom e-mailovej správy alebo podpísaným listom na adresu sídla prevádzkovateľa. Súčasťou žiadosti je potrebné uviesť e-mailovú adresu, na ktorú bude potom zaslaný overovací e-mail na potvrdenie totožnosti žiadateľa.
 15. Pokiaľ Zákazník uplatní niektoré z práv z článku IV., Odsek 1, má Prevádzkovateľ právo žiadať preukázanie totožnosti Zákazníka. Žiadosť o prístup k osobným údajom tak musí byť zaslaná z e-mailovej adresy žiadateľa. Ak bude žiadosť podaná inou formou, či z inej e-mailovej adresy, má Prevádzkovateľ právo požadovať dodatočné overenie formou odpovede na overovací e-mail. V prípade, keď žiadateľ nepreukáže svoju totožnosť do 14 dní od zaslania verifikačného e-mailu, nebude jeho žiadosť na uplatnenie práv z článku III., Odsek 1 prijatá.
 16. Záverečné ustanovenia
 17. Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Zákazníkom a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.
 18. Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).
 19. Znenie týchto informácií je účinné od 8. 1. 2024.
 20. Uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov môže prevádzkovateľ podľa potreby aktualizovať aj bez upozornenia, a preto Vám odporúčame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s ich znením na týchto webových stránkach.